O Lameli 3
Lokacija
Na osnovu projektnog zadatka, Lokacijskih uslova, Izmjena i dopuna lokacijskih uslova, Urbanističko-tehničkih uslova i Izmjena i dopuna urbanističko-tehničkih uslova, urađen je Glavni projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta (lamela 3) u ogranku Ul Milana Karanovića u Banjaluci na k.č.br. 1884/23 k.o. Banja Luka 6 (n.p.). Glavni projekat obuhvata arhitektonsko-građevinski projekat samog objekta sa projektima svih instalacija kao i projekat vanjskog uređenja parcele.

Spratnost objekta je -2Po + P + 6 + Pe. Izgradnjom završne, treće lamele, kompletiraće se izgradnja objekta u cjelini, koja se sastoji od tri lamele, koje imaju zajedničku podzemnu garažu (planirano je da se funkcionalno povežu sve tri faze, a kolski pristup podzemnim garažama je preko dvije kolske rampe izgrađene u okviru lamele 1).

icon-car.pngFullscreen-Logo
 

loading map – please wait…

  44.768398, 17.211692
Funkcija
Prizemlje objekta izdignuto je iznad kote uređenog terena za 1.2 m iz razloga usklađivanja sa visinskom kotom izgrađenog objekta – lamele1. Izgrađena je, takođe, javna saobraćajna površina kojom se pristupa predmetnoj lokaciji

U prizemlju je smješteno 7 stambenih jedinica.

Tipske etaže su predviđene za stanovanje po sedam stambenih jedinica različite veličine i strukture.

Najviša etaža je projektovana kao povučena etaža sa terasom na tri strane objekta.

Vertikalna komunikacija je ostvarena preko unutrašnjeg stepeništa i putničkog lifta.

Parkiranje
Parkiranje je u sklopu objekta u vidu podzemne garaže koja je smještena na dva podzemna nivoa.

Manjim dijelom parkiranje je i u sklopu partera ispred objekta. Pristup do podzemne garaže obezbjeđen je rampom.

Konstrukcija

Fundiranje objekta je predviđeno preko AB temeljne ploče, sa ojačanjima na mjestima najveće koncentracije opterećenja u vidu povećanja same debljine temeljne ploče ispod najopterećenijih stubova.

Dimenzionisanje svih konstruktivnih elemenata izvršiće se prema statičkom proračunu koji će biti dat u sastavu glavnog projekta.

Materijalizacija
Materijalizacija objekta je predviđena od savremenih i kvalitetnih materijala.

Fasada je projektovana u sistemu ETIC, sa termoizolacionim slojem debljine 10 cm (EPS), ljepilom u koje se utapa mrežica i finalnim slojem fasadnog maltera, granulacije 1,5 mm.

Pojedine zone na fasadnom platnu potrebno je izvesti sa pojasom kamene vune visine 1 m (u skladu sa grafičkim prilogom iz protivpožarnog elaborata).

Zidne površine u nivou partera (sokl) oblažu se teraplastom, u boji po izboru projektanta. Unutrašnje zidne površine se malterišu u produžnom krečnom malteru. Plafonske površine se obrađuju istim materijalom.

Sve sanitarne prostorije, kao i hodnici, stepeništa projektovane su keramičkim podom.

Sve vanjske površine, balkoni, stepenišni podesti projektovani su protukliznom keramikom. Stepenici, čela i gazišta, oblažu se kamenom.

Krov je projektovan kao ravan neprohodan krov, sa završnim slojem, oblutkom.

Instalacije
U objektu su predviđene instalacije vodovoda, kanalizacije i električne energije.

Snabdijevenje objekta toplotnom energijom vršiće se sa gradskog vrelovoda.